savedate

عدم ارائه خدمات بر روی پورتال قدیمی بعد از شهریور ماه

اشتراک

با توجه به اصلاحات زیاد رد بانک های اطلاعاتی از تاریخ یک مهر سایت قدیمی از دسترس خارج می شود